Tilburgse Rijvereniging ‘t Zandeind

 

 

Huishoudelijk reglement Rijvereniging en pony club TRV t’Zandeind

 

 

Artikel 1 – Algemene bepalingen.

De verenigingsaccomodatie is gevestigd op manege ‘t Zandeind te Riel.

 

Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap.

1)     Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke aanmelding bij de secretaris dmv een standaard aanmeldings-formulier. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door de betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder of voogd.

2)     Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de KNHS, alsmede voor het lidmaatschap van de regiovereniging en van de kring vereniging Oirschot, waaronder de vereniging ressorteert. De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde verenigingen geschiedt door het bestuur van de vereniging.

3)     De betrokkene kan alleen als lid van de vereniging worden toegelaten indien en zolang de betrokkene tevens lid van de in lid 2 genoemde verenigingen is. Als dan zijn voor de duur van het lidmaatschap naast de statuten en reglementen van de vereniging tevens op het lid van toepassing de statuten en reglementen van de in lid 2 genoemde verenigingen.

4)     Het bestuur beslist over de toelating van de alle categorieën leden, zoals in artikel 3 worden vernoemd. Indien een nieuw lid niet wordt toegelaten kan dit in de algemene ledenvergadering alsnog worden besloten na overleg en stemming.

5)     De leden ontvangen, indien wenselijk, na hun toelating een exemplaar van de statuten en reglementen van de vereniging. De statuten en reglementen van de onder lid 2 vermelde verenigingen kunnen op verzoek van de betrokkene tegen betaling bij het federatiebureau van de KNHS worden verkregen.

 

Artikel 3 – Categorieën van leden.

1)     De vereniging kent:

a.      Gewone leden

b.      Jeugdleden

c.      Begunstigers

d.      Leden van verdienste

e.      Ponyleden

2)     Omschrijving van de soort leden.

a.      Gewone leden zijn natuurlijke rechtspersonen die lid worden van de vereniging nadat ze per één januari van het verenigingsjaar minimaal de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.

b.      Jeugdleden zijn zij, die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch per één januari van het verenigingsjaar de leeftijd hebben bereikt van 12 jaar. Jeugdleden die per één januari de leeftijd van 18 jaar hebben worden gewoon lid.

c.      Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.

d.      Leden van verdienste zijn leden die zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt. Deze kunnen op voorstel van het bestuur in een algemene leden vergadering met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen tot lid van verdienste worden.

e.      Jeugdleden, begunstigers en leden van verdienste hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hen bij of krachten de statuten zijn toegekend en opgelegd.

f.        Ponyleden zijn leden die minimaal 5 jaar zijn en die tot hun 12 jaar alleen

binnen de vereniging worden toegelaten indien ze een startkaart aanvragen  bij de KNHS .

Deze leden hebben geen mogelijkheid om deel tenemen aan acitiviteiten binnen de vereniging totdat ze de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt.uitgezonderd zijn open ponywedstrijden die door de vereniging worden georganiseerd.

Na het bereiken van de 12 jarige leeftijd  worden ze gezien als jeugdlid.

Deze leden hebben toestemming nodig van de ouders of voogd om toe te treden. Tijdens vergaderingen kunnen ze door hun ouders worden vertegenwoordigd.

3)     Alleen leden van 18 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het stemrecht van leden tot 18 jaar kan ter vergadering door een ouder of voogd worden uitgeoefend.

4)     Contributie bijdrage bestaat uit de volgende categorieën:

a.      Gewoon lid

b.      Jeugdlid

c.      Begunstiger

d.      Leden van verdienste betalen geen contributie

e.      Leden van het bestuur of commissie betalen wel contributie en/of lidmaatschap voor de KNHS, maar niet voor Paard en Sport.

5)     Contributie betalingen dienen binnen 2 maanden na begin van het verenigingsjaar te zijn voldaan. Indien dit niet het geval is wordt er nog eenmaal een aanmaning verstuurd. Het openstaande bedrag zal dan worden verhoogd met 5 euro administratiekosten. Als dan nog niet binnen een maand wordt voldaan aan de verplichting zal het lid geroyeerd worden bij ons alsmede bij de kring, regio en KNHS. Verder zal worden overgegaan tot incasso waarvan alle kosten voor rekening van het lid komen.

6)     Opzeggingen van het lidmaatschap dienen te geschieden minimaal een maand voordat de vereniging zijn ledenlijst voor het volgende jaar moet doorgeven aan de KNHS. Nu is dit voor 1 november. Als men zich hier niet aan houdt is men verplicht nog een jaar contributie te betalen.

7)     De contributie wordt gehalveerd als men lid wordt na 1 juli van het verenigingsjaar.

8)     Na betaling van de contributie worden startkaarten aangevraagd.

 

 

 

Artikel 4 – Algemene verplichtingen van de leden.

1)      Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de statuten verplicht een lid

zich voorts:                                                                           

      a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te                 

          verstrekken en te zenden aan het federatiebestuur van de KNHS, het                                 

          regiobestuur en het kringbestuur, alsmede aan het tuchtcollege en de raad van

          appel van de KNHS.

      b. het bestuur te allen tijde inzage te geven in of afschrift te geven van de

          boekhouding en de administratie met de daarbij behorende bescheiden en wel

          op die plaats waar het bestuur zulks aangeeft.

      c. om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel voor, gedurende, als na

          de wedstrijd behoorlijk te gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede te

          helpen bij het handhaven van de orde.

d. om slechts met voorafgaande toestemming van het bestuur uit te komen, dan

          wel mede te werken aan een wedstrijd die niet door of onder auspiciën van de

          KNHS dan wel een door haar erkende organisatie is georganiseerd, of waar-

          voor de vereiste toestemming niet is verleend.

e. zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene

          ledenvergadering van de KNHS.

f. een WA-verzekering inclusief  paardensportdekking te hebben afgesloten.      

 

2)      Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag

of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of in

indirecte zin, die door het andere verenigingslid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

 

Artikel 5 – Bestuur.

1)     Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2)     Tot bestuurslid kunnen niet worden benoemd leden met wie de vereniging

een overeenkomst heeft gesloten die tot een belangenverstrengeling zou

kunnen leiden.

3)     Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie

bestuursleden dit wensen.

4)     De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voor-

zitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vice-voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.

      5)   In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten                     

            worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie

            zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt alsdan

            geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan    

            worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.

6)  Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden

genomen, tenzij een meerderheid van tenminste twee/derden van het

aantal leden van het bestuur anders beslist.

      7)   Ieder lid van het bestuur heeft 1 stem.

      8)   Het bepaalde in artikel 16 van de statuten is van overeenkomstige toepassing,     

             voor zover daarvan in dit artikel niet is afgeweken.

 

 

Artikel 6 – Verkiezingen en benoemingen.

1)      Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging

geschieden door kandidaatstelling en zo nodig stemming en herstemming.

Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk.

2)      Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies dienen lid van de

vereniging te zijn.

3)      Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld

gaan van een verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele verkiezing

of benoeming zal aanvaarden.

4)      Indien de statuten en/of reglementen een benoeming via een voordracht

voorschrijven wordt, nadat een kandidaat zich voor zijn benoeming heeft

teruggetrokken, de kandidaatstelling en benoeming aangehouden totdat een

nieuwe voordracht is opgesteld.

5)      Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur binnen zes

weken na het ontstaan van de vacature(s) de datum voor het indienen van

kandidaten vast.

 

 

 

 

Artikel  7 – Bestuur en besluitvorming.

1)     Het bestuur heeft het aangaan van rechthandelingen en het verrichten van    investeringen een bedrag of waarde van 2000 Euro te boven gaande,               toestemming nodig van de algemene ledenvergadering.

      2)   Het bestuur heeft ook toestemming nodig van de algemene ledenvergadering 

voor:

a)        Het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankcredit wordt verleend.

b)        Het ter leen verstrekken van gelden, als mede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is inbegrepen het uitzetten van gelden bij Banken of het gebruikmaken van een aan de vereniging verleent bankkrediet.

c)        Het aangaan van dadingen.

d)        Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

 

 Artikel 8 – Officiële mededelingen.

1)      Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie

voorschrijven, of waarvan dit door het bestuur of door de algemene ledenvergadering gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging.

      2)   De leden ontvangen de officiële mededelingen in het clubblad.

  

Vastgesteld in de ledenvergadering d.d. 2 – 11 – 2004

 

 

   De voorzitter,                                                   De secretaris,

 

 

  ……………………………                             ……………………………